Δικαιώματα Θιγομένων από Αντιανταγωνιστικές Συμπεριφορές

Τα δικαιώματα των θιγομένων από αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές (καρτέλ, καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης ή σχέσης οικονομικής εξάρτησης, περιοριστικές του ανταγωνισμού συγκεντρώσεις επιχειρήσεων).

Το κοινοτικό και ελληνικό δίκαιο ανταγωνισμού δεν προστατεύουν μόνο τον ελεύθερο ανταγωνισμό ως θεσμό, αλλά και τα συμφέροντα των επιχειρήσεων – ιδιωτών, που συμμετέχουν και δραστηριοποιούνται στην αγορά. Η ουσιαστική συμβολή των ιδιωτών στην ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού εκδηλώνεται στη δυνατότητα  συμμετοχής και ανάμιξής τους σε υποθέσεις του ανταγωνισμού.

Θιγόμενοι από αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές είναι: οι ανταγωνιστές, οι προμηθευτές, οι διανομείς, εμπορικοί αντιπρόσωποι, λιανέμποροι, ο μεμονωμένος καταναλωτής, οι καταναλωτικές οργανώσεις, οι εργαζόμενοι και τα σωματεία των εργαζομένων σε περίπτωση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων.

Τα δικαιώματα των θιγομένων είναι επιγραμματικά τα εξής :

  1. To δικαίωμα υποβολής καταγγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
  2. Το δικαίωμα συμμετοχής με παρέμβαση στην ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού διαδικασία.
  3. Το δικαίωμα άσκησης προσφυγής κατά αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού που δεν ικανοποιούν τους θιγόμενους.
  4. Το δικαίωμα παρέμβασης στην ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου δίκη.
  5. Το δικαίωμα άσκησης αναίρεσης κατά αποφάσεων του Διοικητικου Εφετείου Αθηνών.
  6. Το δικαίωμα άσκησης αγωγών αποζημίωσης κατά των παραβατών με στόχο την αποκατάσταση της όποιας ζημίας (θετικής και αποθετικής) που ο θιγόμενος  έχει υποστεί από την παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού.

Ο χειρισμός υποθέσεων του δικαίου ανταγωνισμού απαιτεί υψηλή εξειδίκευση, εμπειρία, στρατηγική, μαχητικότητα.

Πνευματικά δικαιώματα Δρ. Κουτσούκης & Συνεργάτες, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος © 2012